تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه کوروش ، پلاک 68                88-88538486 _ 88501344 (021)                    info@tanasateb.com

 مجموعه تصاویر مربوط به حضور در کنگره ها و سمینارها

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران - تهران ۱۳۹۸

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران – تهران 1398

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران – تهران 1398

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران – تهران 1398

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران – تهران 1398

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران – تهران 1398

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران – تهران 1398

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران – تهران 1398

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران – تهران 1398

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران ۱۳۹۷

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی - تهران 1397

تازه های سونوگرافی قلب جنین - تبریز ۱۳۹۷

تازه های سونوگرافی قلب جنین-تبریز 1397

تازه های سونوگرافی قلب جنین-تبریز 1397

تازه های سونوگرافی قلب جنین-تبریز 1397

تازه های سونوگرافی قلب جنین-تبریز 1397

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران - تهران ۱۳۹۷

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1397

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1397

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1397

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1397

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران - تهران ۱۳۹۶

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1396

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1396

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1396

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1396

سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران - تهران ۱۳۹۵

سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1395

سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1395

سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1395

سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران تهران 1395

دفتر فروش و خدمات پشتیبانی :

تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه کوروش ، پلاک 68
شماره تلفن : 88538486 _ 88501344 
info@tanasateb.com
©2016 تن آسا طب نوین.